top of page

Privatumo politika

Kontaktai:

UAB Amikus

Įmonės kodas 306127420

PVM mokėtojo kodas: LT100015216519

Adresas: Brastos g. 24-2, LT-47185 Kaunas 


 

  1. "Massada" siekia apsaugoti visų savo klientų (paslaugų / prekių pirkėjų), įskaitant svetainės www.massada.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Klientai) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Klientų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

  2. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius "manoda" Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. 

  3. Naudodamiesi "massada" Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi "massada" siūlomomis paslaugomis / prekėmis bei suteikdami "massada" savo asmens duomenis, Klientai sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis.

  4. Gerbiant Klientų privatumą ir saugant Klientų asmens duomenis, "massada" imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užtikrinti Klientų asmens duomenų saugumą, taip pat užtikrinti, jog duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir "massada" vidaus tvarkų reikalavimus. 

  5. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (telefoną, kompiuterį ir pan.) Klientas naudoja.

  6. Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

  7. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos:

1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius

2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – manoda klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami manoda.

3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

5. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

6. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II SKYRIUS

DUOMENŲ RINKIMAS

  1. Massada renka ir toliau tvarko šiuos Klientų asmens duomenis, kuriuos Klientai patys pateikia registruodamiesi ir (ar) užsisakydami paslaugas / prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas / prekes kitu būdu:

1. vardas; 

2. pavardė;

3. asmens kodas;

4. adresas;

5. el. pašto adresas;

6. telefono numeris;

7.  duomenys susiję su paslaugų teikimu ir (arba) prekių užsakymu, pavyzdžiui, paslauga / prekė ir jų užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės ir pan.

8. slaptažodžiai;

9. bet kokie kiti duomenys, kuriuos Klientas papildomai pateikia savo iniciatyva registruodamasis ir (arba) užsisakydamas paslaugas / prekes. 

2. Privatumo politikos 9 punkte nurodyti Klientų asmens duomenys yra saugomi massada bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

3. Massada renka ir toliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Klientas netiesiogiai pateikia registruodamasis ir (arba) užsakydamas paslaugas / prekes Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Kliento naudojamo kompiuterio ir (arba) mobiliojo įrenginio prisijungus prie Svetainės:

1. prisijungimų IP adresai ir laikas;

2. vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;

3. duomenys apie prekių ar paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

4. Privatumo politikos 11 punkte nurodyti Klientų asmens duomenys yra saugomi manoda bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu ir 2 (du) metus nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

5. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

6. Pateikdamas asmens duomenis, duomenų subjektas suteikia  teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

7. Privatumo politikos 9 punkte nurodyti Kliento asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“  (Svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 3 (trejus) metus.

8. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. massada jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią duomenų subjektui ir (arba) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (arba) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS

 

1. Massada tvarko II skyriuje nurodytus asmens duomenis šiais tikslais:

1. suteikiant galimybę Klientams naudotis Svetaine ir teikiamomis paslaugomis;

2. paslaugų ar prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti;

3. siekiant pasiūlyti Klientui jam pritaikytus produktus arba paslaugas (įskaitant iš susijusių trečiųjų šalių), kurie galėtų dominti, vadovaujantis Massada užsakymų istorija ir elgesiu, prioritetais. Massada tai gali daryti siųsdama Klientui informaciją el. paštu, naujienlaiškiais, SMS pranešimais ir kt. Massada taip pat gali susisiekti su Klientu ir pasiūlyti dalyvauti klientų apklausose, renginiuose, konkursuose.

4. Massada galėtų pateikti Klientui naujienas, pasiūlymus, pranešimus apie vykstančius/vyksiančius renginius ir kitą su Massada teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją. Klientas gali bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdamas Massada elektroniniu paštu ar kitomis ryšio premonėmis.

5. Klientams identifikuoti Massada informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros;

6. su paslaugų / prekių užsakymu susijusiems buhalteriniams dokumentams tvarkyti;

7. susisiekti su Klientais dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;

8. tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą, kurį duomenų subjektas gali bet kada atšaukti).

2. Massada įsipareigoja užtikrinti, kad Klientų asmens duomenys bus:

1. tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);

4. tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);

5. tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

3. Pateikdamas savo asmens duomenis, duomenų subjektas  sutinka ir neprieštarauja, kad duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei duomenų subjektas nesutinka su šia Privatumo politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Svetainėje ir (arba) naudotis duomenų valdytojo paslaugomis. 

4. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui surinkti asmens duomenys yra sunaikinami.

5. Massada darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

6. Massada gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Massada teikia paslaugas Massada ar Kliento naudai (pavyzdžiui, kurjerių įmonėms siekiant pristatyti prekes), teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu. 

7. Svetainėje gali bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Massada neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

8. Su šia Privatumo politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, atsiradusią dėl naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Svetainės naudojimą. 

9. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir (arba) naudojimosi Svetaine trikdžius ir (arba) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su duomenų valdytoju ar duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos teikimo sutrikimus ir kt.

10. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

1. Duomenų subjektai turi šias teises:

1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.

2. Reikalauti iš Massada ištaisyti netikslius duomenų subjekto asmens duomenis.

3. Reikalauti iš Massada, kad būtų papildyti neišsamūs duomenų subjekto asmens duomenys.

4. Reikalauti, kad Massada ištrintų su duomenų subjektų susijusius asmens duomenis, jeigu: 

1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti jo asmens duomenis; 

3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

3. kitais Reglamente nustatytais pagrindais.

5. Nesutikti su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6. Reikalauti iš Massada apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą.

7. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Massada patogia forma.

8. Visais duomenų tvarkymo klausimais Klientas gali susisiekti su Massada žemiau nurodytais kontaktais. Jeigu Klientas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduotina prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Massada. 

 

V SKYRIUS

SLAPUKAI

 

1. Massada, siekdama padaryti Kliento naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį bei tam, kad atskirti vienus Svetainės naudotojus nuo kitų, naudoja slapukus (angl. cookies). 

1. Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Kliento kompiuterį. 

2. Įdiegtą informaciją Massada naudoja Klientui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti. 

3. Slapukų pagalba, apie Klientą renkama tokia informacija: Kliento kompiuterį ir informaciją apie Kliento apsilankymus, naudojimąsi Svetaine, įskaitant Kliento IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą, šalį ir miestą iš kurio naršoma internetinė svetainė. 

2. Lankydamasis Svetainėje asmuo sutinka su slapukų naudojimu, o duomenų valdytojas slapukų pagalba renka tokius asmens duomenis: IP adresas, vietos nustatymo duomenys (informacija apie apytikrę Kliento geografinę buvimo vietą), naudojamos naršyklės versija, ekrano rezoliucija, naudojamas įrenginys. Šitie duomenys naudojami statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių unikalių vartotojų skaičių ir siekiant pateikti skirtingai tikslinei grupei skirtą reklamą ar turinį.

3. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Massada įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Klientas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Massada numatyti slapukai. Klientas galite ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų valdytojas turi teisę pildyti ir (arba) keisti šią Privatumo politiką. 

1. Privatumo politikos pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.  

2. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo duomenų subjektas ir toliau naudojasi  Svetaine ir (arba) Massada teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir (arba) pakeitimų.

bottom of page